Forventninger om aktive samfundsborgere


Ønsket om, at borgere i socialpsykiatrien får en mere aktiv og deltagende rolle i det øvrige samfund, og skal tilbydes muligheder for reel forandring på bostedet, har naturligt affødt forventninger om, at borgeren tilbydes en mere aktiv deltagelse i sit behandlingsforløb uanset sine psykiatriske- eller psykiske problemstillinger. Samtidig er der forventninger til, at borgerens livsomstændigheder i kraft af det socialpsykiatriske tilbud, forbedres på trods af tilstedeværelse af massive psykiske/psykiatriske/misbrugsmæssige udfordringer. Dette stiller igen krav til samarbejdet mellem faggrupper i socialpsykiatrien med forskellige kompetencer. Organiseringen af det tværfaglige samarbejde kræver veldefinerede mål, så de forskellige fagkompetencer kan udfolde sig og samlet bidrage til et miljøterapeutisk klima, som understøtter borgerens forandringsprocesser.

           

           Nye krav til socialpsykiatrisk virksomhed 


Den tidligere dominerende omsorgsorienterede tilgang i social-psykiatrien udfordres i disse år af Den Integrererede behandlings-tilgang. Bl.a. har Arbejdsmarkedsloven med sine nye krav til borgeren forstærket behovet for professionalisering af indsatsen på social-psykiatriske bosteder og hermed en vitalisering af arbejdskulturen. 

organisering af socialpsykiatrisk arbejde

På vej mod en OpgaveStyret organisering

OS - En hjælp for samarbejdspartnere


I et organisationsperspektiv kan OpgaveStyret tilgang med sin eksplicitte gennemsigtige strukturer hjælpe institutionen med at kommunikere til eksterne samarbejdspartner, hvordan der arbejdes med de psykosociale problemstillinger. Denne form for profilering overfor samarbejdspartnere synes især relevant med introduktionen af Tilbudsportalen på det socialpsykiatriske område, hvor institutionerne konkurrerer på baggrund af priser på de enkelte ydelser og i mindre grad ud fra, hvordan arbejdet foregår.

Med sin gennemsigtighed, sine metodiske beskrivelser og prioriteringer sikres, at støtten til borgeren forbliver relevant over tid, ligesom den sikrer graden af borgerens deltagelse. Det vil sige, at OpgaveStyret tilgang kan fungere som et kvalitetsparameter for kontinuiteten i behandlingsforløbet samt for fastholdelse af netværk omkring borgeren.

Set i et samfundsperspektiv kan OpgaveStyret tilgang forbedre samarbejdet i overgangen mellem sektorerne (bl.a. behandlingspsykiatrien, kommunen mm.).

Problemløsende tilgang til daglige udfordringer i socialpsykiatrien

Med udgangspunkt i OS-tankegangen har Mladen Josipovic i samarbejde med socialpsykiatrisk personale udarbejdet et handlekatalog over samtlige væsentlige oplevede hverdagsproblemstillinger med unge borgere med multiple problematikker i dagligdagen.

Kataloget er fremkommet gennem seks praksisnære workshops af ca. to timers varighed. Den evidensbaserede viden om dobbeltproblematikker blev præsenteret for teamet løbende gennem de seks workshops.


Kataloget har til formål at sikre arbejdet med at udarbejde og vedligeholde behandlingsplaner. Samtidig kan katalogets anvisninger løfte kompetenceniveauet hos team og medarbejder på bostedet.


I pagt med ånden i OpgaveStyret arbejdskultur er kataloget gjort frit tilgængeligt på en Creative Commons licens. Opgavestyret.dk takker Lundens ungeteam og psykologfaglig medarbejder Mladen Josipovic som togholder og OS-udvikler for arbejdet.
Hent Word dokumentet her:

For mig er OS tilgangen et enkelt og håndterbart redskab, der reelt kan vitalisere arbejdskulturen. Samtidig giver tilgangen et troværdigt grundlag, der kan sikre borgerens forandringsprocesser og ikke mindst sikre opretholdelse af den kompetente professionelle behandlingskontinuitet både på det institutionelle niveau men også bredere i socialpsykiatrien. Ikke mindst kan OS tilgang sikre borgernes tryghed omkring meningsfuldhed af de indsatser der er rettet mod dem og samtidig fungere som en ekko til medarbejderne om at deres indsats har været meningsgivende


En almindelig arbejdshverdag i socialpsykiatrien bærer præg af håndtering af mangeartede og kroniske lidelser, hvor det af mange grunde kan være svært for en medarbejder at få øje på de synlige forandringer eller succes'en af ens enorme og vedholdende engagement. Det vil jeg mene OS grundlæggende kan lave om på!”

                                                                                 


                                                                        Mladen Josipovic

             At koordinere indsatsen

Den OpgaveStyrede arbejdstilgang forsøger netop at strukturere det tværfaglige samspil. Tilgangen bidrager med øget overblik over de behandlingsmæssige tiltag fulgt over tid. Den bidrager med tydelighed og gennemsigtighed i de enkelte indsatser, som kan opleves tryghedsskabende for borgerne, som bedre forstår den differentierede indsats, der etableres omkring dem. Dette kan blive afsættet til reel inddragelse af borgerne.

En OpgaveStyret tilgang ser socialpsykiatrisk kompetenceudvikling som en balanceret afvejning af evidensbaseret viden og erfaring baseret på konkret kendskab til borgeren.

OpgaveStyret fokus bidrager - som ringe i vandet -  til de arbejdsgange som opleves af alle – ikke mindst borgeren – som en koordineret indsats. Misforståelser modarbejdes – færre konflikter – bedre trivsel for alle parter.

I en mere ukoordineret tværfaglig indsats er der vedvarende risici for, at borgeren udsættes for modsatrettede velmenende indsatser. Overflødige tiltag fastholdes, eller vigtige nye opgaver overses.

Et overordnet koordineringsværktøj - som OS - kan tydeliggøre prioriteter, skabe fælles forståelse for gældende indsatser, og herved øge medarbejderens oplevelse af en meningsfuld indsats med øget arbejdsglæde tilfølge.  For borgeren vil en koordineret indsats føles tryghedsskabende og hjælpe til at fastholde opmærksomheden på de mål, der skaber resultater/forandringer.

OpgaveStyret.dk


OpgaveStyret Socialpsykiatri


Psykomestring


OS-tilgangen skaber et troværdigt grundlag, der kan sikre borgerens fortsatte udvikling”.   Mladen Josipovic